ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများစာရင်း


 

စဉ် နိုင်ငံရေးပါတီအမည်  မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်ရက်/
အမှတ်စဉ်
ကြေညာချက်
အမှတ်
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၂၀-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁)  ၆/၂ဝ၂၃  
မြန်မာပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(MPD) ၂၄-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂) ၇/၂ဝ၂၃  
ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(ကချင်) ၂၅-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ်(၃)  ၈/၂ဝ၂၃  
ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၂၅-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ်(၄) ၉/၂ဝ၂၃  
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ    ၂၅-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၅)  ၁၀/၂ဝ၂၃  
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ [Arakan Front Party (AFP)]  ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၆) ၁၁/၂ဝ၂၃  
တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ [TAI-LENG NATIONALITIES DEVELOPMENT PARTY (T.N.D.P)] ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၇) ၁၂/၂ဝ၂၃  
ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ [Shan-Ni Solidarity Party (S.S.P)]    ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၈) ၁၃/၂ဝ၂၃  
 ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ  ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၉) ၁၄/၂ဝ၂၃  
၁၀  ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီ  ၄-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁ဝ) ၁၅/၂ဝ၂၃  
၁၁ မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ  ၄-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၁) ၁၆/၂ဝ၂၃  
၁၂ လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) [LISU NATIONAL DEVELOPMENT  PARTY (L.N.D.P)]  ၅-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၂) ၁၇/၂ဝ၂၃  
၁၃  ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ  ၅-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၃) ၁၈/၂ဝ၂၃  
၁၄ အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၈-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၄) ၁၉/၂ဝ၂၃  
၁၅ အင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Inn National League Party) ၁၆-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၅) ၂၀/၂ဝ၂၃  
၁၆ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ (KKDUP) ၁၆-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၆) ၂၁/၂ဝ၂၃  
၁၇ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Karen National Democratic Party) ၂၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၇) ၂၂/၂ဝ၂၃  
၁၈ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) ၂၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၈) ၂၃/၂ဝ၂၃  
၁၉ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၃၀-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၉) ၂၄/၂ဝ၂၃  
၂၀ နာဂအမျိုးသားပါတီ [Naga National Party (NNP)] ၃၀-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၀) ၂၅/၂ဝ၂၃  
၂၁ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ (Danu National Democracy Party) ၅-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၁) ၂၆/၂ဝ၂၃  
၂၂ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ (People’s Pioneer Party) ၅-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၂) ၂၇/၂ဝ၂၃  
၂၃ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ [Democratic Party of National Politics (DNP)] ၉-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၃) ၂၈/၂ဝ၂၃  
၂၄ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ၉-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၄) ၂၉/၂ဝ၂၃  
၂၅ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၉-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၅) ၃၀/၂ဝ၂၃  
၂၆ ပြည်သူ့အလုပ်သမားပါတီ ၂၁-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၆) ၃၁/၂ဝ၂၃  
၂၇ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (Myanmar Farmers’ Development Party) ၂၁-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၇) ၃၂/၂ဝ၂၃  
၂၈ ရှမ်းနှင့်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ကျားဖြူပါတီ) ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၈) ၃၃/၂ဝ၂၃  
၂၉ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၉) ၃၄/၂ဝ၂၃  
၃၀ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုလေဘာပါတီ ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၀) ၃၅/၂ဝ၂၃  
၃၁ အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်) ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၁) ၃၆/၂ဝ၂၃  
၃၂ မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (MRO NATIONAL DEVELOPMENT PARTY) ၃-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၂) ၃၇/၂ဝ၂၃  
၃၃ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် (NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY) ၁၄-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၃) ၃၈/၂ဝ၂၃  
၃၄ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးပါတီ (NIDP) ၁၄-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၄) ၃၉/၂ဝ၂၃  
၃၅ “ဝ”အမျိုးသားပါတီ (WA NATIONAL PARTY) ၂၇-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၅) ၄၀/၂ဝ၂၃  
၃၆ ခူမီးအမျိုးသားပါတီ ၁၁-၈-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၆) ၄၁/၂ဝ၂၃  
၃၇ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအားမာန်သစ်ပါတီ ၁၅-၉-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၇) ၄၂/၂ဝ၂၃  

 


ရှေ့သို့